Pravidla soutěže „#venčiláhev"

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže pořádané pod názvem „#venčiláhev“ (dále jen „soutěž“) je provozovatel e-shopu Vitalvibe.eu, a to společnost Vitalvibe, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 19, 60200 Brno, IČ: 29307031, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72990. (dále jen „organizátor“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat v jednom kole určeném organizátorem od 9. 7. 2016 od 20:00 hodin do 31. 8. 2016 do 23:59 hodin.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodech 1 a 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou pro případné výhry na území České republiky. Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízený profilový účet na sociální sítí www.instagram.com (dále jen „účastník“).

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Vitalvibe, s. r. o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Každý účastník může vyhrát pouze jednou.

5. Pravidla soutěže

Úkolem účastníků soutěže je sdílet v rámci sítě Instagram fotku s lahví Vitalvibe a označit ji hashtagem #venčiláhev.

Výhra do soutěže je:

Zboží dle vlastního výběru v hodnotě 2 000 Kč od společnosti Vitalvibe.

Oceněn bude 1 vybraný soutěžící, kteří nasdílí fotografii na svém instagramovém účtu a označí ji hashtagem #venčiláhev. Vítěz bude vybrán na základě nejvyššího počtu lajků u své fotky umístěné na sociální síti Instagram.

Soutěžíme do 31. 8. 2016 do 23:59 hodin.

Pokud budou mít soutěžící stejný počet lajků, určí vítěze porota složená z týmu Vitalvibe.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi Facebook ani Instagram a nijak s nimi nesouvisí, Facebook a Instagram jsou také kompletně osvobozeny od závazků každým účastníkem. Soutěže se každý účastník může zúčastnit soutěže pouze jednou se svým vlastním profilem na sociální síti www.instagram.com. Právo na výhry nelze převést na jinou osobu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

Podmínkou získání výhry je:

i. Uvedení správných a úplných kontaktních údajů na dotaz pořadatele.

ii. Zaslání fotografie podle zadání soutěžního úkolu.

6. Oznámení výherců, výhry

Jméno výherce bude oznámeno na profilovém účtu organizátora soutěže na sociální síti www.facebook.com/vitalvibe/ dne 1. 9. 2016, a zároveň bude tento výherce o své výhře informován prostřednictvím zprávy na sociální síti Instagram.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo předem vybrat jednotlivé výhry, kdy účastník soutěže souhlasí zapojením do soutěže s tím, že nemá právo nárokovat si jinou výhru, než která mu bude přidělena nebo která je uvedena v pravidlech soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích, popř. webových stránkách.

V případě, že výherce soutěže nebude na upozornění o své výhře reagovat do 31 dnů po odeslání vyrozumění, vyhrazuje si organizátor právo předání výhry odmítnout.

Výhry budou jednotlivým výhercům odeslány nejpozději do 31 dnů od vyhlášení vítězů, a to na adresy sdělené prostřednictvím zprávy na sociální síti www.instagram.com nebo prostřednictvím emailové adresy, prostřednictvím kterých se stal účastník soutěže jejím výhercem.

7. Osobní údaje

1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je provozovatel e-shopu vitalvibe.eu, a to společnost Vitalvibe, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 19, 60200 Brno, IČ: 29307031, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72990.

2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 18 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc, Facebook Ireland Limited nebo Instagram. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc, Facebook Ireland Limited nebo Instagram.

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící, v případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na facebookovou stránku Vitalvibe.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9. 7. 2016