Warunki programu affiliate 

(„Warunki“) – Stosunek umowy

Z zastrzeżeniem niniejszych warunków przez Vitalvibe sro, z siedzibą przy Havlíčkova 19, Brno, 602 00, Republika Czeska, o numerze identyfikacyjnym ID 29307031, wpisanym do Rejestru Handlowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej (poczta elektroniczna, skrzynka pocztowa) w celu włączenia do programu partnerskiego zatwierdza Partnera ("Partner" Sąd okręgowy w Brnie, sekcja C, plik 72990 ("Vitalvibe").

W przypadku zatwierdzenia przez Vitalvibe, do partnera wysyłamy drogą elektroniczną potwierdzenie, określające umowne relacje pomiędzy Partnerem a firmą Vitalvibe.

I. Postanowienia ogólne

 1. Firma Vitalvibe dostarcza technologię ("Technologia") w celu wspierania sprzedaży i działań marketingowych, przede wszystkim poprzez promowanie oferty towarów sprzedawanych w sklepie internetowym.
 2. Partner będzie zarządzał technologią na swoich stronach internetowych ("Web"). Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, jest uprawniony do wypłaty wynagrodzenia, którego wysokość oblicza się zgodnie z procesem przewidzianym w artykule III.
 3. Partner oświadcza, że wszystkie informacje podane w rejestracji online są prawdziwe i kompletne. W programie może uczestniczyć tylko Partner, który ma niezbędne uprawnienia do wykonywania takiej działalności, w szczególności odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

II. Warunki współpracy

 1. Partner ma możliwość umieszczenia linku Vitalvibe na stronach internetowych.
 2. Link nie może być umieszczany na stronach zawierających treści niezgodne z prawem Republiki Czeskiej, na stronach zawierających treści pornograficzne lub stronach internetowych zawierających treści, które mogłyby zaszkodzić reputacji Vitalvibe. Treść stron internetowych nie może naruszać praw osób trzecich. Vitalvibe zastrzega sobie prawo do kontrolowania zawartości stron internetowych i lokalizacji linków na stronie Partnera.
 3. Partner nie może naśladować pojawiania się stron internetowych lub stron podrzędnych Vitalvibe lub w inny sposób zachwycić go wrażeniem, że sieć Web jest własnością lub zarządzana przez Vitalvibe, w całości lub w części. Logo Vitalvibe oraz dodatkowe materiały promocyjne odnoszące się do Vitalvibe mogą być użyte tylko po wcześniejszej pisemnej zgodzie Vitalvibe. Partner nie może używać nazwy Vitalvibe inaczej niż w związku z działaniem Linków WWW.
 4. W związku z linkiem Partner nie może używać automatycznego otwierania strony bez działania na rzecz użytkowników, takich jak systemy automatycznego wykrywania włamań, pobierania dowolnego serwera Store w pop-up i pop-under windows, ładowania takiego serwera Store do iframe itp. Kliknięcie na link musi być wynikiem wolnego wyboru (świadome wola) goście strony internetowej Partnera, nie działając w błądzie lub w wyniku nieuniknionego procesu.
 5. Linki nie mogą być umieszczane na stronach z treścią ani na stronach internetowych utworzonych wyłącznie w celu wyświetlania reklam, niezależnie od tego czy treść online Vitalvibe jest istotna.
 6. Partner nie może używać spamu ani jakiejkolwiek innej nielegalnej formy promocji.
 7. Firma Vitalvibe nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność linków i technologii, a jednocześnie nie gwarantuje minimalnych kliknięć łącza, jego długości lub wysokości wynagrodzenia zgodnie z artykułem III poniżej, uzyskanego przez Partnera na warunkach określonych w tym artykule. Firma Vitalvibe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub wadliwego działania technologii lub łączy. Firma Vitalvibe nie odpowiada za szkody wyrządzone przez brak aktywności lub działania osób trzecich. Partner jest odpowiedzialny za treść stron internetowych.
 8. Vitalvibe ma prawo w dowolnym momencie zmienić treść i formę linku lub ograniczyć lub zawiesić jego wyświetlanie w sieci partnerskiej.

III. Wynagrodzenie

 1. Firma Vitalvibe zapewni Partnerowi wynagrodzenie na poniższych warunkach, za każdego odwiedzającego stronę sklepu, który kupuje towar i nie wycofa się z umowy kupna / konsumenckiej w ustawowym terminie.
 2. W przypadku, gdy odwiedzający, którzy klikną na link umieszczony na stronie Partnera, w ciągu 30 dni od takiego kliknęcia zakupią dowolny towar w Sklepie, należnie zapłacą cenę i nie zwracą towaru w terminie prawnym od jego otrzymania ("Zakup"), ma Partner prawo do wynagrodzenia w kwocie ustalonej od zakupu z VAT ("Wynagrodzenie").

Wysokość prowizji za pierwszy zakup wybranego użytkownika: 7%
Powtarzający się zakup: 3 %

Wysokość prowizji można indywidualnie dostosować za obupólną zgodą.

Usługa nie jest uprawniona do świadczenia usług (takich jak transport).
Wynagrodzenie można zwiększyć w oparciu o ograniczone czasowo działanie lub umowę z Partnerem.

 1. Nagroda przewidziana w artykule III ustęp 1 zostanie otrzymana tylko przez Partnera, z której klient wszedł na strony inernetowe Sklepu ostatni raz przed dokończeniem Zakupu. Uprawnienia do wynagrodzenia nie mają wpływu na takie wkłady klientów na strony internetowe Sklepu, która nie zostały utworzone przez Linki znajdujące się na stronach partnerskich.
 2. Z przyczyn technicznych konieczne jest rozpoznawanie nagród, dzięki którym odwiedzający strony internetowe Partnera mają włączone pliki cookie na swoim komputerze.
 3. W przypadku roszczenia Partnera do zapłaty Wynagrodzenia zgodnie z artykułem III ustęp 1 Vitalvibe wyśle do adresu e-mail Partnera 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego informacje o wysokości prowizji za dany miesiąc kalendarzowy ("fakturowanie miesięczne"). Następnie partner wyda odpowiednią fakturę w ciągu 7 dni i wyśle ją do firmy Vitalvibe drogą elektroniczną pod adresem wskazanym przez Vitalvibe. Jeśli Partner nie zdoła ujawnić i nie przesłe należycie wypełnionej faktury do tej daty, uprawnienie do wynagrodzenia za dany miesiąc (lub) wygasa.
 4. Partner zobowiązany jest do uaktualniania informacji o fakturowaniu i kontach bankowych. Partner przyjmuje do wiadomości, że rozliczanie jest zawsze oparte na danych w systemie w ostatnim dniu miesiąca. Partner zostanie wypłacony przelewem na konto bankowe w złotówkach. Jeśli Partner nie dostarczy danych rachunkowych i połączeń bankowych pod koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wypłacane są nagrody, uprawnienie do wypłaty wynagrodzenia wygasa.
 5. Po otrzymaniu fakturowania zgodnie z artykułem III ustęp 6 Partner może zgłosić sprzeciw w ciągu 5 dni roboczych do wysokości wynagrodzenia określonego w projekcie. Vitalvibe zbada sprzeciw Partnera i wyśle powadomienie do Partnera w ciągu 30 dni. Jeśli sprzeciw Partnera zostanie uznany za uzasadniony, kwota uznanej różnicy zostanie potrącona w poniższej deklaracji. Jeśli w odniesieniu do Wynagrodzenia Partner nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania rachunku, uprawnienie Partnera do sprzeciwu wygasa, a wysokość Wynagrodzenia zostanie uznana za nienaruszalną.
 6. Wynagrodzenie, do którego Partner był uprawniony na mocy artykułu III ustęp 1 i rozliczany zgodnie z artykułem 3 ustęp 5, zostanie wypłacony przez Vitalvibe przed końcem miesiąca następującego po danym miesiącu kalendarzowym na konto Partnera na fakturze, chyba że sprawa jest niewystarczająca Wynagrodzenie na podstawie artykułu III ustęp 4. Jeśli nastąpi zmiana połączenia bankowego, Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o takiej zmianie Vitalvibe.
 7. Partner ma prawo do wynagrodzenia za Zakup, który został zakończony w okresie obowiązywania umowy, jeśli spełnione są warunki określone w artykule III.
 8. Partner zobowiązany jest do opodatkowania nagród zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym. Jeśli Partner jest podatnikiem VAT, stosuje się stawkę podatkową (podatek podlegający opodatkowaniu) do stawki podatkowej mającej zastosowanie do zobowiązania podatkowego zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli w trakcie Umowy nastąpi zmiana, Partner musi niezwłocznie oznaczyć zmianę w systemie. W przeciwnym razie Vitalvibe nadal będzie pobierał nagrody zgodnie z informacjami, które są prawidłowo zarejestrowane w systemie w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
 9. Jeśli Partner naruszy postanowienia artykułu I ustęp 3, wygasa uprawnienie do wypłaty Wynagrodzenia. Vitalvibe może naliczać zaległe wynagrodzenie za nierozstrzygnięte roszczenia wobec Partnera.
 10. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest wyłącznie na podstawie danych Vitalvibe, żadne inne metody pomiaru lub obliczania wysokości Wynagrodzenia nie będą miały wpływu.

IV. Dane osobiste

 1. Dane osobowe partnera określone w Umowie oraz system rejestracyjny Vitalvibe Technology są przetwarzane przez firmę Vitalvibe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 101/2000 Coll. Dostarczone dane będą przetwarzane w celu osiągnięcia celu Umowy. Jednocześnie Partner zgadza się, że jego dane osobowe zostaną również udostępnione firmie Vitalvibe w celach marketingowych.
 2. Partner zgadza się, że Vitalvibe może używać swojej nazwy (lub nazwy firmy) i logo w prezentacjach, materiałach marketingowych, listach klientów i listach klientów na stronach internetowych.
 3. Partner przyjmuje Warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wymienionych w rejestracji. Dostarczone dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom Vitalvibe i firmie. Jeśli inna osoba ma dostęp do swoich danych osobowych, będzie to miało miejsce jedynie w przypadku współpracy w zakresie działań Vitalvibe w celu poprawy jego usług oraz w celach handlowych i marketingowych, a nie będzie on uprawniony do przekazywania danych innym osobom.

V. Czas trwania Umowy i wypowiedzenia Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez Umowę, rozwiązanie, wypowiedzenie przez Vitalvibe zgodnie z Artykułem VI, ustęp 4 lub, w zależności od sytuacji, także wycofanie się z Umowy na warunkach określonych poniżej. Ogłoszenie o wypowiedzeniu można dostarczyć drogą elektroniczną.
 3. W przypadku poważnego naruszenia zobowiązań lub drobnego naruszenia zobowiązań Partnera wynikających z niniejszych Warunków lub nadużyć Technologicznych Vitalvibe ma prawo wycofać się z Umowy z mocą natychmiastową.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez obie strony bez uprzedniego powiadomienia z 30-dniowym wyprzedzeniem, począwszy od dnia doręczenia powiadomienia drugiej stronie.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Vitalvibe zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków i Postanowień w każdej chwili, udostępniając tę zmianę na stronie internetowej www.vitalvibe.eu. Aktualne warunki będą zawsze dostępne na stronie affiliate programu. Partner zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy nie jest dostępna aktualna wersja Warunków. Zmienione warunki uznaje się za uzgodnione i zaakceptowane przez Partnera w dniu ich wejścia w życie. Jeśli Partner nie wyrazi zgody na warunki, zobowiązany jest niezwłocznie wysłać e-mail z wnioskiem o przerwanie uczestnictwa w programie partnerskim na adres marzena.b@vitalvibe.cz.
 2. Wszelkie spory wynikające z Warunków lub w związku z nimi zostaną ostatecznie rozstrzygnięte w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy Izbie Handlowej Republiki Czeskiej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej w Pradze zgodnie z zasadami i postanowieniami niniejszego Sądu Arbitrażowego.
 3. Warunki te stają się prawomocne i obowiązują z dniem 1.1.2015.