Ogólne warunki handlowe

(płatne od 17. 2. 2014) 

Spółka Vitalvibe sro, z siedzibą przy ul. Havlíčkova 19, 602 00 Brno, Republika Czeska, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031, wpisana do Rejestru Handlowego w Sądzie Okręgowym w Brnie, sekcja C, wkład 72990 wydana na podstawie przepisów rozdziału 1751 ustawy nr 89/2012 Coll. Kodeks Cywilny, w swojej skutecznej formie (zwanej dalej "KC") niniejszych ogólnych warunków handlowych (zwanych dalej "OWH").

 

1. Terminy

Cele "OWH" definiowane są poprzez pojęcia:

Przedsiębiorca – każdy, kto samodzielnie, na własny rachunek i odpowiedzialność prowadzi działalność zarobkową w handlu lub dziedzinie pokrewnej, z zamiarem wykonywania czynności w sposób ciągły, w celu osiągnięcia zysku

Sprzedający - firma Vitalvibe s.r.o., z siedzibą w Havlíčkova 19, 602 00 Brno, Republika Czeska, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031

Cena nabycia - cena towar negocjowana na podstawie umowy

Nabywca – przedsiębiorca biorący towar od sprzedawcy

Strony - Sprzedający i Nabywca

Umowa - Umowa ramowa, umowa kupna lub nabycia zarówno w formie pisemnej i ustnej, na podstawie pisemnego zamówienia

Interfejs sieciowy– portal internetowy www.vitalvibe.pl lub pod adresem www.vitalvibe.eu, na którym działa sklep internetowy Sprzedawcy.

Towar - towary lub usługi, które podlegają sprzedaży w ramach niniejszych OWH.

 

2. Postanowienia wstępne

2.1. Niniejsze OWH regulują relacje w zakresie zawierania umów kupna zawartych pomiędzy Sprzedającym i Nabywcą.

2.2.  Niniejsze OWH są wiążące dla Sprzedawcy i Nabywcy oraz stanowią integralną część Umowy.

2.3. Poszczególne postanowienia OWH mogą zostać zmienione lub wykluczone za wyraźną pisemną zgodą w Umowie.

2.4. Niniejsze OWH stosuje się w każdym przypadku, gdy Umowa lub inna pisemna umowa między Stronami nie zawiera żadnych innych korekt. Rozstrzyganie sporów pisemnie upoważnia Strony do pierwszeństwa przed tymi przepisami OWH.

 

3. Obowiązujące prawo i system prawny

3.1. Stosunki umowne między Stronami podlegają prawu Republiki Czeskiej.

3.2 Obie strony traktują się wzajemnie jako przedsiębiorcy w swojej działalności gospodarczej.

 

4. Zamówienia

4.1. Zamówienia materiałów są wiążące dla Sprzedawcy i Nabywcy, jeśli są one sporządzane z agentami sprzedaży Sprzedawcy lub bezpośrednio ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem strony internetowej.

4.2. W przypadku zamówień zawieranych na podstawie zleceń elektronicznych obowiązują postanowienia niniejszego OWH. Nabywca zgadza się korzystać ze zdalnych środków komunikacji przy zawieraniu umowy kupna. Koszt poniesiony przez Nabywcę w korzystaniu z środków komunikacji drogowej w związku z zawarciem umowy zakupu (koszt połączenia z Internetem, kosztami połączenia telefonicznego) pokrywa Kupujący.

4.3. Stosunki umowne między Sprzedającym a Nabywcą powstają poprzez przyjęcie zlecenia. Zamówienie jest przyjmowane przez przekazanie Towarów pierwszemu przewoźnikowi lub wysłanie do Nabywcy wiadomości, że towary są gotowe do odbioru w pomieszczeniach Sprzedawcy. Wszystko, co strony umowy kupna zapewnią przed otrzymaniem zamówienia, uznaje się za zaliczkę.

 

5. Umowa kupna

5.1. Podpisując umowę kupna, Sprzedający zobowiązuje się oddać Nabywcy Towar, który jest przedmiotem kupna i nabyć prawo własności Towaru, a Kupujący zobowiązuje się do przejęcia Towaru i zapłaty Nabywcy cenę zakupu.

5.2. W indywidualnych przypadkach między Sprzedajęcym i Nabywcą jest zawarta umowa ramowa, określająca szczególne warunki relacji biznesowych.

6. Dostawa towaru

6.1. Dowód dostawy (dokument dostawy) zawiera specyfikację dostarczonego towaru i przewziętej ilości, ceny zakupu za sztukę i całkowitą cenę za towar oraz za całą dostawę.

6.2. Po otrzymaniu Towaru od przewoźnika Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w razie jakichkolwiek usterek, powiadomić Przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania informującego o nieupoważnionym otwarciu do przesyłki, Kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika. Poprzez podpisanie dokumentu dostawy Nabywca potwierdza, że przesyłka Towarów jest zgodna ze wszystkimi warunkami umowy, a wszelkie późniejsze roszczenia dotyczące naruszenia przesyłki nie mogą być brane pod uwagę.

7. Warunki cenowe

7.1. Cena zakupu towarów jest regulowana przez Cennik Sprzedaży Sprzedawcy w momencie zakupu lub konkretnych umów częściowych umowy kupna, chyba że w ramowej umowie kupna określono inaczej. Ceny zakupu są cenami kontraktowymi.

7.2. Określenie Ceny Zakupu Towarów regulowane jest uzgodnionymi warunkami między Sprzedającym i Nabywcą. Mogą być również oferowane rabaty i premie od wartości dostaw towarów.

8. Warunki płatności

8.1. Cena zakupu jest uiszczana najpóźniej przy dostawie Towaru. Jeśli strony uzgodnią, że cena zakupu zostanie wypłacona Nabywcy dopiero po dostarczeniu Towaru, 30-dniowy okres spłatności zaczyna się od daty dostawy Towaru. Nabywca stanie się właścicielem towarów tylko poprzez całkowite zapłacenie ceny kupna.

8.2. Jeśli strony uzgodnią, że zapłata za zakup zostanie uiszczona przez Kupującego po dostawie Towaru, zostanie wypłacona na podstawie faktury od Sprzedawcy przesłanej Nabywcy. Jeśli faktura zostanie wysłana Nabywcy pocztą jako zwykłą niezarejestrowaną przesyłkę, dzień dostawy uważa się za trzeci dzień roboczy od daty dostarczenia Nabywcy, jeśli Nabywca nie powiadomi Sprzedawcy, że do towaru nie załączono odpowiedniej faktury.

8.3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić całkowitą kwotę faktury w terminie wymagalności faktury, a najpóźniej w terminie płatności faktury środki powinny zostać już wpłacone na konto Sprzedawcy.

8.4. Kupujący musi zidentyfikować każdą płatność przy użyciu zmiennego symbolu przedstawionego na fakturze. Płatność bez zmiennego symbolu lub nieprawidłowego symbolu zmiennego, tzn. niezidentyfikowanej płatności, jest uważana za niezapłaconą ze wszystkimi konsekwencjami.

8.5. Jeśli Nabywca nie zapłaci faktury Sprzedawcy w terminie zapadalności, Sprzedający nie zwleka z dostawą Towaru Nabywcy.

8.6. Zgodnie z ustawą o dokumentach sprzedaży, sprzedawca jest zobowiązany wystawić pokwitowanie kupującemu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanych przychodów z administratorem podatkowym w trybie online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin. Nabywca zgadza się wystawiać i wysyłać rachunki w formie elektronicznej.

 

9. Pakiety zwrotne

9.1. W przypadkach, w których Towary są dostarczane w opakowaniach zwrotnych, Nabywca zostanie obciążony zwrotnym depozytem.

9.2. Kaucja za zwrócone opakowanie zwracane jest Kupującemu w przypadku zwrotu opakowania lub odliczenia od ceny następnej dostawy.

9.3. Nabywca zobowiązany jest zwrócić opakowanie Sprzedawcy nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Towaru. Jeśli zwrotne opakowanie nie zostanie zwrócone, uznaje się, że nabywca zakupił od sprzedawcy te opakowania po cenie dostarczonego depozytu za zwrócone opakowanie.

 

10. Sankcje

10.1. W przypadku opóźnienia Kupującego przy płatności Ceny Nabycia lub jej części, Strony zgadzają się na karę umowną w wysokości 0,1% zaległej kwoty za każdy dzień zwłoki.

10.2. Podstawą naliczania kary umownej jest cena zakupu wraz z podatkiem VAT.

10.3. Opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny zakupu lub jej części, zaliczki na cenę kupna powyżej niż 7 dni kalendarzowych, jest uważane za istotne naruszenie umowy, a Sprzedający jest uprawniony do wycofania się z umowy.

10.4. Sprzedający, niezależnie od wszelkich innych postanowień, ma prawo do zapłaty Nabywcy płatności Kupującego w pierwszej kolejności należności akcesoriów, wszelkie roszczenia Sprzedającego o odszkodowanie, a następnie poszczególne należności w kolejności ich zapadalności.

 

11. Prawa z wadliwego działania

11.1. Sprzedający dostarcza towar o pozostałym okresie przydatności, użyteczności lub zalecanym spożyciu co najmniej 65% czasu określonego przez producenta towarów. W przypadku niższej pozostałej gwarancji w momencie dostarczenia Towaru strony będą, na żądanie, negocjować rozsądną cenę zakupu.

11.2. Reklamację na dostarczoną ilość towaru należy złożyć do Sprzedającego najpóźniej w momencie przekazania Towaru, z wyjątkiem roszczeń ilości towaru spożywczego w opakowaniach hermetycznie zamkniętych (przypadki te są uważane za wadę jakościową Towaru).

11.3. Reklamacje dotyczące wad jakościowych muszą zostać złożone przez Nabywcę na piśmie do Sprzedawcy w ciągu siedmiu dni od dostawy towaru. Do uznania tych roszczeń jest krytyczna opinia producenta towaru. W przypadku towarów wymagających specjalnej procedury technologicznej w celu ich przechowywania i sprzedaży (np. zgodność z minimalnymi temperaturami), Sprzedający ma prawo sprawdzać Nabywcę za zgodność z tymi procedurami, a w przypadku sporu Sprzedawca zobowiązany jest do udowodnienia zgodności z tymi procedurami.

11.4. Uznane reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najlepiej w zamian za towary bez wad, noty kredytowej lub refundacji.

 

12. Dostawa

12.1. Wysyłanie dokumentów między Stronami podlega następującym zasadom:

12.1.1. Kupujący wysyła dokumenty Sprzedawcy na adres: Vitalvibe s.r.o., Veveří 127, 61600, Brno, Česká republika.

12.1.2. Sprzedający wysyła dokumenty do Nabywcy na adres wskazany w umowie kupna lub Zamówieniu Nabywcy lub na inny adres, który mu Nabywca przekazał.

12.2. Jeśli dokumenty są przesyłane do Nabywcy listem poleconym, uważa się je za datę doręczenia:


12.2.1. datę otrzymania przesyłki przez Nabywcę

12.2.2. dzień odmowy przyjęcia przesyłki przez Nabywcę

12.2.3. ostatniego dnia okresu składowania, jeśli Zamawiający nie odbiera przesyłki pomimo powiadomienia urzędu pocztowego, nawet jeśli Zamawiający nie dowiedział się o tym depozycie i został przez niego zwrócony Nabywcy.

12.2.4. w dniu powiadomienia Sprzedawcy, że  Nabywcy nie powiodło się dostarczyć dostawy, ponieważ nie dotrzymał adresu do doręczenia dokumentów (art. 12.1.2) i z tego powodu została paczka pocztą zwrócona.

 

13. Rozstrzyganie sporów

Strony podjęły decyzję, że spory majątkowe, które między nimi powstaną w wyniku tej umowy lub w związku nią, będą rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym przed jedynym powołanym przez strony arbitrem, JUDr. BC. Martinem Kulhánkiem, Ph.D., adwokatem, nr ewidencyjny Czeskiej Izby Adwokackiej 08780, a w wypadku, że dana osoba, z jakiegokolwiek powodu, nie stanie się arbitrem lub dojdzie do utraty zdolności wykonywania funkcji przez arbitra, powołany zostanie JUDr. Jan Šimeček , nr ewidencyjny Czeskiej Izby Adwokackiej 36227, a w wypadku, że dana osoba, z jakiegokolwiek powodu, nie stanie się arbitrem lub dojdzie do utraty zdolności wykonywania funkcji przez arbitra, powołany zostanie JUDr. Marek Ivičič, Ph.D.,adwokat, nr ewidencyjny Czeskiej Izby Adwokackiej 11926. Umawiające się strony uzgodniły, że wniosek jest przedkładany wyłącznie na adres: Stowarzyszenie arbitrów, a. s., Brno, Přikop 8, kod pocztowy: 604 39. Wynagrodzenie za postępowanie arbitrażowe jest odpłatne w wyniku podania oskarżenia i wynosi 3% wartości przedmiotu sporu, ale o co najmniej 5.000 Czk (plus podatek VAT), postępowanie może być tylko w formie pisemnej a decyzja nie musi zawierać uzasadnienia. Strony wyraźnie żądają o dostarczenie na adres pocztowy lub adres e-mail, które są wymienione w umowie, bez możliwości dostarczania do elektronicznej skrzynki podawczej. Poprzez ustalenie klauzuli arbitrażowej nie jest naruszone prawo oskarżyciela do tego, by oskarżenie skierował do sądu.

 

14. Ustalenia końcowe

14.1.  Sprzedający ma prawo zmienić OWH w rozsądnym zakresie.

14.2. Relacje prawne między Sprzedającym a Nabywcą w ramach Umowy są regulowane przez OWH i obowiązują w chwili jej zawarcia. W przypadku powstania sporu między stronami stosuje się przepisy dotyczące rozstrzygania sporów obowiązujące w momencie wszczęcia postępowania arbitrażowego lub postępowania sądu.

14.3. Odpowiednie części OWH obowiązują do czasu pełnego rozliczenia praw i zobowiązań między Sprzedającym i Nabywcą.

14.4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych OWH lub pisemna umowa staje się nieważna, nieskuteczna lub niewykonalna, nie wpłynie to na ważność i efektywność pozostałych części OWH, które nie są dotknięte ustaleniami umownymi.

14.5. Nabywca podpisując OWH, Umowy lub wysłaniem zamówienia Nabywca potwierdza, że zgadza się z OWH, że są jasne, zrozumiałe i pewne.

14.6. Nabywca, który zawarł ramową umowę kupna ze Sprzedającym, zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę na piśmie o zmianie swoich danych identyfikacyjnych, która jest istotną częścią umowy wraz z kolejnym zamówieniem, ale nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty wejścia w życie takiej zmiany. Jest to w szczególności zmiana imienia i nazwiska lub nazwy / nazwy firmy, formy prawnej, siedziby, numeru identyfikacyjnego, numeru VAT, zmiany osoby, numeru telefonu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewywiązaniem się z obowiązku Nabywcy.

15. Ważność i skuteczność

15.1. Niniejsze OWH stają się ważne i prawomocne w dniu 17 lutego 2014 r. Stosunki umowne powstałe przed wejściem w życie OWH pozostają w mocy i są regulowane Warunkami korzystania z usługi obowiązujących w czasie ich tworzenia. W przypadku powstania sporu między stronami, stosuje się przepisy dotyczące rozstrzygania sporów obowiązujące w momencie wszczęcia postępowania arbitrażowego lub postępowania.

15.2. Bieżące brzmienie tych OWH jest dostępne w siedzibie Sprzedawcy oraz jest opublikowane na stronie internetowej Sprzedawcy.

W Brnie dnia 17. 2. 2014
W imieniu Vitalvibe s.r.o.
Ing. Jan Petr
właściciel firmy