Warunki handlowe

1. Postanowienia wstępne
1.1
Warunki handlowe ("Warunki") z Vitalvibe Ltd., z siedzibą Havlíčkova 133/19, kod pocztowy 602 00 Brno, ID 29307031, NIP: CZ29307031 i ustanowienie na ulicy Veveří 127, Brno - Žabovřesky, kod pocztowy 616 00 (zwana dalej „Sprzedający”) regulują wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron, wynikających ze związku lub na podstawie umowy nabycia („Umowa sprzedaży”) zawartej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną lub prawną (dalej „nabywca”) za pośrednictwem internetowego sklepu sprzedającego. Sklep internetowy jest obsługiwany przez sprzedającego w Internecie pod adresem www.vitalvibe.cz poprzez interfejs WWW (zwanej dalej „commerce Web-based”).

1.2
Warunki handlowe także regulują prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania ze strony internetowej sprzedawcy, które znajdują się na stronie www.vitalvibe.cz ( „Witryna”) i inne powiązane stosunki prawne. Częścią warunków handlowych są także informacje umieszczone na stronie internetowej.

1.3
Rozbieżne ustalenia w umowie mają pierwszeństwo przed warunkami handlu.
Uzgodnienie warunków handlowych ma pierwszeństwo przed przepisami na stronie internetowej.

1.4
Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna i obowiązują od dnia jego zawarcia.

2. Konto użytkownika

2.1
Na podstawie rejestracji przez nabywcę na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika. Z interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar ( dalej „Konto użytkownika”).Kupujący może też zamówić towar bez rejestracji bezpośrednio z działalności interfejsu WWW.

2.2
Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest
zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do
konta użytkownika i zapobiec jego wykorzystaniu przez osoby trzecie i przyznaje, że sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

2.3
Sprzedający ma prawo do anulowania konta użytkownika, zwłaszcza w przypadku, jeśli kupujący
dłużej niż jeden rok konto nie używał lub jeśli kupujący nie dotrzyma swe zobowiązanie
wynikające z umowy nabycia (w tym warunków).

2.4
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły,
w szczególności w odniesieniu do niezbędnych konserwacji sprzętu i oprogramowania lub
koniecznego utrzymania sprzętu i oprogramowania strony trzeciej.

3. Zawarcie trzeciej umowy zakupu

3.1
Interfejs Web Store zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży, w tym poszczególne ceny towarów. Ceny oferowanych towarów zawierają podatek VAT. Oferta sprzedaży towarów i cen towarów pozostaje płatna tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowej strony sklepu. Przepis ten nie ogranicza możliwość sprzedawcy do zawarcia zakupu na podstawie danych warunków handlowych. Wszystkie oferty sprzedaży towarów umieszczonych w interfejsie WWW sklepu sklepu nie są wiążące, a sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do tych produktów.

3.2
Interfejs Web Store zawiera również informacje na temat kosztów pakowania i dostawy. Informacje na temat kosztów dotyczących opakowania i dostawy towarów, wymienionych w interfejsie internetowym, stosuje się jedynie w przypadkach, gdy towar został dostarczony na terenie Republiki Czeskiej.

3.3
Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera podstawowe informacje o zamówionych towarach (Kupujący „wstawki” zamówione towary do elektronicznego koszyka interfejsu WWW sklepu) sposób odpłaty ceny zakupu, dane na temat sposobu dostawy zamówionych towarów oraz informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej zbiorczo jako „porządek”).

3.4
Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy, kupujący ma prawo do sprawdzić i zmienić podane dane w celu wykrycia i korekcji błędów podczas wprowadzania danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie klikając na „Wyślij zamówienie”. Dane w odpowiedniej kolejności są rozpatrywane przez sprzedającego. Sprzedawca po otrzymaniu zlecenia natychmiast potwierdza zamówienie poprzez e-mail na adres e-mail wymieniony w interfejsie użytkownika kupującego lub w zamówieniu (dalej „adres elektroniczny kupującego”).

3.5
Sprzedający zastrzega sobie prawo, w zależności od charakteru zlecenia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), by wyzwać kupującego do uzupełnienia dodatkowego potwierdzenia zamówienia (pisemnie lub telefonicznie).

3.6
Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje z chwilą przyjęcia zamówienia (akceptacji). Kolejność jest akceptowana przekazaniem towarów pierwszemu przewoźnikowi lub wysyłając wiadomość do kupującego, że towar jest gotowy do odbioru przez sprzedającego. Wszystko, co zostanie przedstawione w umowie zakupu przed przyjęciem zlecenia, jest uznane jako kaucja.

3.7
Kupujący bierze pod uwagę, że sprzedający nie jest zobowiązany zawrzeć umowę o kupnie, przedewszystkim z tymi, którzy wcześniej nie dotrzymali umowę o zakupie (włącznie z warunkami).

3.8
Kupujący zgadza się do korzystania z komunikacji na odległość w celu zawierania umowy o kupnie. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, kosztów telefonicznych) są pokrywane przez kupującego.

4. Ceny towarów i warunków odpłaty

4.1
Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towarów na podstawie umowy sprzedaży kupujący może zapłacić sprzedającemu jednym z następujących sposobów: gotówka; Pobranie w miejscu wyznaczonym przez kupującego w zamówieniu; bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatniczego;

4.2
Wraz z ceną zakupu, nabywca jest zobowiązany do zapłaty kosztów związanych z opakowaniem i dostawą. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, odnosi się to do ceny zakupu i kosztów związanych z dostawą towarów. 

4.3
Cena zakupu jest odpłatna najpóźniej w momencie odbioru towaru.

4.4
Wszelkie zniżki ceny towaru przez sprzedającego dla kupującego nie mogą być łączone.

4.5
Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży, sprzedający jest zobowiązany do wystawienia pokwitowania na nabywcę. Jest on również zobowiązany do zarejestrowania wpływu kasowego uzyskanego przez Online podatek; w przypadku awarii technicznej, a następnie w ciągu 48 godzin. Kupujący zobowiązuje się do wystawienia i przesłania rachunku drogą elektroniczną.

5. Odstąpienie od umowy

5.1
Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisie § 1837 Ustawa nr. 89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami ("Kodeks cywilny") oraz o innych przypadkach, w których nie można wycofać się z umowy, Kupujący zgodnie z postanowieniami § 1829 Kodeksu cywilnego ma prawo do wycofania się Z umowy w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania towaru na adres siedziby sprzedawcy. Do wycofania można użyć wzoru formularza o odstąpieniu.

Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy

Vitalvibe Ltd., z siedzibą Havlíčkova 133/19, kod pocztowy 602 00 Brno, ID 29307031, NIP: CZ29307031
Ja / My (*) niniejszym informuję, że ja / My (*) umowę sprzedaży
Produkt (*)
Zamówiłem (*) / odebranych (*)
Imię i nazwisko
Adres Consumer / konsumentów
Podpis konsumenta / konsumentów (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej)
data
(*) Niepotrzebne skreślić lub dodać dane.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------

5.2
W przypadku odstąpienia od umowy zakupowej, umowa zakupu zostaje anulowana od początku. Dostawę musi wysłać lub doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później do 14dni od dnia wycofania. Towary muszą być zwrócone sprzedawcy w stanie nieuszkodzonym, a także, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

5.3
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jeśli towary zwrócone przez niego zostaną uszkodzone, zniszczone lub częściowo zużyte, sprzedający będzie miał prawo do odszkodowania. Prawo do odszkodowania może sprzedający jednostronnie zaliczyć i wypadku, że kupujący żąda o zwrócenie zakupu kwoty. Tym nie będzie naruszone postanowienie 1833 Kodeksu cywilnego.

6. Transport i dostawa towarów

6.1
Kupujący wybiera sposób transportu i dostawy towarów w formularzu zamówienia. Warunki wysyłki i dostawy są wymienione na stronie internetowej.

6.2
Sprzedający zobowiązany jest osobiście lub przez przewoźnika do dostarczenia towaru w miejscu dostawy i nabywca zobowiązany jest do odebrania dostawy.

6.3
Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w określonym czasie lub w rozsądnym dodatkowym terminie określonym przez sprzedawcę, umowa zakupu zostaje anulowana od początku, a sprzedawca ma prawo obciążać kupującego za przechowanie towaru i zarządzanie  zamówieniem kwotą 17 PLN (słownie:siedemnaście złotych). Taki układ nie uniemożliwia stronom zawarcia nowej umowy kupna z taką samą lub podobną treścią, na przykład za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

6.4
Podczas przyjmowania towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowaia towaru, w przypadku widocznych wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku naruszenia pakietu wskazującego na poruszenie opakowania, kupujący nie jest zobowiązany przesyłkę odebrać. Poprzez podpisanie dokumentu dostawy kupujący potwierdza, że wysyłka spełnia wszystkie warunki i wszelkie dalsze roszczenia, i późniejsza reklamacja o naruszeniu przesyłki zostanie pominięta.

7. Prawa wynikające z wadliwego działania

7.1
Prawa i obowiązki stron, dotyczących odpowiedzialności sprzedającego za wady, w tym odpowiedzialności gwarancyjnej sprzedawcy, podlegają odpowiednim przepisom (w szczególności przepisowi § 2099 i nast. Kodeksu Cywilnego).

7.2
Sprzedający jest odpowiedzialny za sprzedany towar zgodnie z umową zakupu, czyli towar jest bez wad. Spełnienie Umowy kupnej zgadza się wtedy, kiedy towary są w uzgodnionej ilości, jakości i wzornictwie.

7.3
W przypadku przejęcia wadliwego towaru przez kupującego, kupujący ma prawo wynikające z wadliwego wykonania umowy kupna zgodnie z postanowieniami. § 2099 kodeksu cywilnego Inne prawa i obowiązki stron

8. Inne prawa i obowiązki stron

8.1
Kupujący nabywa własność towaru płacąc całą cenę zakupu.

8.2
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i inne treści interfejsu sieciowego handlu (w tym fotografie oferowanych towarów) są chronione prawem autorskim. Kupujący zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań, które mogłyby umożliwić stronom trzecim bezprawnie ingerować lub użyć oprogramowania lub innych treści biznesowych interfejsu WWW.

8.3

Kupujący nie jest uprawniony do korzystania z interfejsu WWW do wykorzystania mechanizmów handlowych, oprogramowania lub innych działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie biznesu interfejsu WWW. Handel interfejs sieciowy może być używany tylko do tego stopnia, by nie był na koszt praw innych klientów i sprzedającego, który jest zgodny z jego przeznaczeniem.

8.4
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z interwencji osób trzecich do strony internetowej lub wynikających z korzystania ze strony internetowej w sposób nieprzeznaczony.

8.5
Jeśli towary nie zostały przejęte przez kupującego od sprzedawcy w ciągu 1 miesiąca od zamówienia i płatności, zamówienie zostanie anulowane a pieniądze przesłane z powrotem do kupującego.

9. Komunikaty o prywatności i wysyłanie

9.1 Kupujący zgadza się z przetwarzaniem swoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres stały, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail, numer telefonu, informacje o użytkowniku dotyczące jego zachowania w interfejsie internetowym, dostosowania programów używanych, online Zachowanie i tak zwane cookies (odtąd wszystko razem jako "dane osobowe") w celach marketingowych i biznesowych sprzedawcy i osoby trzeciej.

9.2
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawcę, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy, a także do wysyłania wiadomości handlowych i informacji. Do przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca może wyznaczyć osobę trzecią jako procesor. Z wyjątkiem osób przewożących towary dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez uprzedniej zgody sprzedawcy lub kupującego.

9.3
Nabywca przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wprowadzenia danych osobowych (do rejestracji na stronie internetowej, na koncie użytkownika, podczas zamawiania z interfejsu internetowego sklepu) prawidłowo i szczerze oraz bez zbędnej zwłoki poinformować Sprzedawcę o zmianie jego danych osobowych .

9.4
Dane osobowe są przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej i nieautomatycznie.

9.5
Kupujący potwierdza, że ​​dane osobowe są dokładne i że został poinformowany o tym, że dobrowolnie dostarczył informacje osobiste. Kupujący potwierdza, że został pouczony o możliwości odwołania zgody na przetwarzanie danych osobistych pisemnym powiadomieniem dostarczonym na adres sprzedającego.

9.6
Jeśli kupujący poprosi o informacje związane z przetwarzaniem jego danych osobistych, sprzedający zobowiązany jest podać te informacje. Sprzedający ma prawo wymagać rozsądnej rekompensaty dotyczącej kosztów dostarczenia niezbędnych informacji.

9.7
Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego na adres poczty elektronicznej kupującego, i zgadza się otrzymywać komercyjne informacje sprzedającego na adres e-mail kupującego. Poprzez utworzenie konta użytkownika (rejestracja) nabywca zgadza się otrzymywać komercyjne oferty i zaproszenia, aby zrealizować niepełny zakup dokonany przez nabywcę, a tym samym wysyłając oferty do zawarcia umowy zakupu towaru wstawionego do koszyka zakupów interfejsu internetowego przez nabywcę, ale w konsekwencji nie zamówionego.

9.8
Zakres nadzoru biura ochrony danych osobowyc wykonuje Urząd Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Pradze, w którym nabywca może zwrócić się przy naruszeniu ochrony danych osobowych przez sprzedającego.

10. Postanowienia końcowe

10.1
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy mogą zostać rozstrzygnięte poza sądem w postępowaniu mediacyjnym lub arbitrażowym, jeśli strony zawrą umowę pośrednictwa lub arbitrażu. Rozpoczęcie ADR nie narusza prawa kupującego do kontaktowania się z organami nadzoru i nadzoru państwa.

10.2
O ile nie określono inaczej, wszelka korespondencja związana z umową sprzedaży musi zostać dostarczona drugiej stronie na piśmie, pocztą elektroniczną, osobiście lub pocztą (wybrana przez nadawcę). Wycofanie musi zostać dostarczone sprzedawcy w formie pisemnej na papierze. Korespondencja dla kupującego jest dostarczana na adres e-mail podany na koncie użytkownika.

10.3
Jeśli relacja związana z korzystaniem ze strony internetowej lub związek prawny umowy sprzedaży zawiera element międzynarodowy (obcy), strony zgadzają się, że relacje są regulowane prawem czeskim. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z powszechnie obowiązującego prawodawstwa.

10.4
Jeśli jest jakieś postanowienie warunków handlu nieważne lub nieefektywne, lub takim się stanie, na miejsce przepisu nastąpi inny przepis, którego znaczenie jest jemu najbliżej. Nieważność lub niewykonalność jednego przepisu nie dotyczy ważności pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna lub warunków wymagają formy pisemnej.

10.5
Dane kontaktowe sprzedającego: Vitalvibe Ltd., Veveří 127 Brno-Žabovřesky, ZIP: 00. info@vitalvibe.cz
616, +420 608 98 48 25

10.6
Warunki te obowiązują od 5 stycznia 2018 r.