LETNÁ AKCIA: do 31. 7. nakúpite produkty z kategórie Na cesty o 15 % výhodnejšie. Použite kód LETO2024.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Vitalvibe s.r.o., so sídlom Havlíčkova 133/19, PSČ: 602 00 Brno, IČO: 29307031, DIČ: CZ29307031 a prevádzkou na ulici Veveří 217, Brno – Žabovřesky, PSČ 616 00 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vitalvibe.eu, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.vitalvibe.eu (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Súčasťou obchodných podmienok sú aj informácie zverejnené na webovej stránke.

1.3

Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Dojednania obchodných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami na webových stránkach.

1.4

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a to v znení účinnom ku dňu jej uzavretia.

2. Používateľský účet

2.1

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2

Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho používateľského účtu a znemožniť jeho použitie treťou osobou, a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.3

Predávajúci je oprávnený zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.4

Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ponuky sú kupujúcemu predkladané podľa relevancie jeho vyhľadávania a podľa kritérií, ktoré pri vyhľadávaní zadal. Ak nezadá žiadne z kritérií výberu, sú mu ponúkané náhodne vybrané alebo zvýhodnené produkty. Zmluvné vzťahy medzi Stranami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, na rozhodovanie sporov medzi Stranami sú príslušné súdy Českej republiky s miestnou príslušnosťou podľa miesta sídla Predávajúceho, to všetko aj v prípade, že tovar je zasielaný do zahraničia. Miestom uvedenia na trh je vždy Česká republika.

3.2

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky.

3.3

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.4

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6.

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím objednávky (akceptáciou). Objednávka je prijatá odovzdaním tovaru prvému dopravcovi alebo odoslaním správy kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie v prevádzke predávajúceho. Všetko, čo si strany kúpnej zmluvy poskytnú pred prijatím objednávky, sa považuje za zálohu.

3.7

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.8

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy, môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

v hotovosti;
v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;

4.2

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3

Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru.

4.4

Prípadné zľavy z ceny tovaru (Darčekové a Zľavové poukazy, Špeciálne akcie) poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.5.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Kupujúci súhlasí s vystavením a zaslaním účtenky elektronickou formou.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1

S výnimkou prípadov upravených v ust. § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občanský zákoník“), či o iných prípadoch, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. občanského zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho. Kupujúci má právo odstúpiť aj v prípade porušenia jeho práva nekalou obchodnou praktikou podľa § 5d zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (ďalej len „zákon o ochraně spotřebitele“).

Na odstúpenie je možné použiť nižšie uvedený vzorový formulár pre odstúpenie

-------------------------------------------------- -------------------------------------------

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Vitalvibe s.r.o., so sídlom Havlíčkova 133/19, PSČ: 602 00 Brno, IČO: 29307031, DIČ: CZ29307031

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o nákupe tohto

tovaru(*)

Dátum objednania(*) /dátum prijatia(*)

Meno a priezvisko

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba, ak je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)

Dátum

(*)Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

------------ -------------------------------------------------- -------------------------------

5.2

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný alebo odovzdaný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.3

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Ustanovenie § 1833 občanského zákoníku tým nie je dotknuté.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1

Spôsob prepravy a dodania tovaru volí kupujúci v objednávke. Podmienky prepravy a dodania sú uvedené na webových stránkach.

6.2

Predávajúci je povinný buď sám, alebo prostredníctvom dopravcu dodať tovar na miesto dodania a kupujúci je povinný ho na mieste dodania prevziať.

6.3

Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní ani v primeranej dodatočnej lehote určenej predávajúcim, kúpna zmluva sa od začiatku ruší, a predávajúci je oprávnený od kupujúceho požadovať poplatok za uskladnenie a správu objednávky vo výške 50 Kč (slovom: päťdesiat korún českých). Toto dojednanie nebráni stranám uzavrieť napr. výmenou elektronickej korešpondencie novú kúpnu zmluvu s rovnakým predmetom plnenia.

6.4

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru, a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zhodnotenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti, a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

7. Práva z chybného plnenia

7.1

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ust. § 2099 a nasl. občanského zákoníku).

7.2

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar je v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.

7.3

V prípade, že má tovar pri prevzatí kupujúcim chybu, patria kupujúcemu práva z chybného plnenia najmä podľa ust. § 2099 občanského zákoníku a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru), sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať, či neoprávnene použiť programové vybavenie, alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky, alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

8.5

Ak nie je tovar prevzatý kupujúcim od predávajúceho do 1 mesiaca od vytvorenia objednávky a uhradenia, je objednávka stornovaná a peniaze zaslané späť na účet kupujúceho.

9. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

9.1

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, používateľské informácie o jeho správaní vo webovom rozhraní, nastavenie využívaných programov, správanie na internete a tzv. cookies (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) a to na marketingové a obchodné účely predajcu a tretích osôb.

9.2

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdané tretej osobe.

9.3

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii na webovej stránke, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.4

Osobné údaje budú spracúvané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.5

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.6

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9.7

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho, a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Vytvorením používateľského účtu (registráciou) súhlasí kupujúci so zasielaním obchodných ponúk a výziev na dokončenie kupujúcim nedokončeného nákupu, teda so zasielaním ponúk na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar vložený kupujúcim do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu, avšak následne neobjednané. Ďalej kupujúci súhlasí s telefonickým a elektronickým kontaktovaním za účelom marketingu. Tento svoj súhlas je kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať, a to buď ústne, alebo e-mailom zaslaným na adresu info@vitalvibe.cz.

9.8

Pôsobnosť dozorného a dohľadového úradu pre oblasť ochrany osobných údajov vykonáva Úřad pro ochranu osobních údajů so sídlom v Prahe, na ktorý sa môže kupujúci obrátiť pri porušení ochrany jeho osobných údajov predávajúcim.

9.9

V podrobnostiach sú podmienky spracovania osobných údajov a zaobchádzania s nimi spracované v dokumente Zásady pre spracovanie osobných údajov účinného od 25. 5. 2018 a zverejneného na webových stránkach predávajúceho.

10. Záverečné ustanovenia

10.1

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv uzavretých podľa týchto obchodných podmienok je príslušná Česká obchodní inspekce so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00, IČO: 000 20 859, internetová adresa: www.coi.cz. Začatím mimosúdneho riešenia sporu nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa na orgány dohľadu a štátneho dozoru.

10.2

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu písomne ​​v listinnej podobe. Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.3

Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.4

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu alebo zmenu obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy, či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.5

Kontaktné údaje predávajúceho: Vitalvibe s.r.o., IČO: 293 07 031, Brno, Havlíčkova 133/19, Stránice, PSČ: 602 00, Česká republika, info@vitalvibe.cz, +420 608 98 48 25

10.6

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 6. 1. 2023.