SKRÁTENÁ OTVÁRACIA DOBA: V stredu, štvrtok a piatok bude naša predajňa v Brne otvorená do 15.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Podmienky affiliate programu

(„Podmienky“) - Zmluvný vzťah

Podaním žiadosti (e-mailom, poštou) o zaradenie do affiliate programu súhlasí registrujúci sa partner (ďalej len „Partner“) s týmito podmienkami spoločnosti Vitalvibe s.r.o., so sídlom Havlíčkova 19, Brno, 602 00, Česká republika, IČO 29307031, zapísanej v Obchodním rejstříku u Krajského súdu v Brne, oddiel C, vložka 72990. (ďalej len „Vitalvibe“).

V prípade schválenia spoločnosťou Vitalvibe je Partnerovi zaslané elektronické potvrdenie a zmluvný vzťah medzi Partnerom a Vitalvibe je týmto uzatvorený.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Vitalvibe zaisťuje prevádzku technológie (ďalej len „Technológia“) podporujúcej predajné a marketingové činnosti spočívajúce najmä v propagácii ponuky tovaru predávaného v internetovom obchode.
 2. Partner bude na svojich webových stránkach (ďalej len „Web“) prevádzkovať Technológiu. Pri splnený podmienok uvedených nižšie, mu vzniká nárok na vyplatenie odmeny, ktorej výška bude vypočítaná postupom uvedeným v článku III.
 3. Partner prehlasuje, že všetky informácie, ktoré uviedol v online registrácii, sú pravdivé a úplné. Na Programe sa môže zúčastniť len Partner, ktorý má na takúto činnosť potrebné oprávnenia, najmä príslušné oprávnenie k podnikaniu.

II. Podmienky spolupráce

 1. Partner má možnosť na Webe umiestniť odkaz na Vitalvibe.
 2. Odkaz nesmie byť umiestnený na stránkach s obsahom, ktorý je v rozpore so zákonmi Českej republiky, na stránkach s pornografickým obsahom alebo na internetových stránkach s obsahom, ktorý by mohol inak poškodiť dobré meno spoločnosti Vitalvibe. Obsah Webu nesmie porušovať práva tretích strán. Spoločnosť Vitalvibe si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie Odkazov na webových stránkach Partnerov.
 3. Partner nesmie napodobňovať vzhľad webových stránok a podstránok spoločnosti Vitalvibe, ani akokoľvek inak vzbudzovať u návštevníka dojem, že Web je vlastnený alebo prevádzkovaný úplne alebo čiastočne spoločnosťou Vitalvibe. Logo spoločnosti Vitalvibe a doplňujúce propagačné materiály týkajúce sa spoločnosti Vitalvibe, sa môžu používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Vitalvibe. Partner nesmie používať názov spoločnosti Vitalvibe inak ako v súvislosti s prevádzkou Odkazov na Webe.
 4. Affiliate program je určený výhradne pre maloobchodných zákazníkov. Prostredníctvom tohto systému nie je možné uskutočňovať veľkoobchodné nákupy. Veľkoobchodní partneri môžu zbierať affiliate provízie, ak budú odkazovať priamo na e-shop Vitalvibe.cz.
 5. V súvislosti s Odkazom nesmie Partner používať žiadne automatické otváranie webových stránok bez akcie návštevníka webu, napr. autohits systémy, načítanie servera akéhokoľvek Obchodu do pop-up a pop-under okien, načítanie takéhoto servera Obchodu do iframe a pod. Kliknutie na Odkaz musí byť výsledkom slobodného rozhodnutia (vedome slobodného konania) návštevníka webovej stránky Partnera, nie jednaním z omylu alebo dôsledkom neodvrátiteľného procesu.
 6. Odkazy nesmú byť umiestňované na stránky bez obsahu a na webové stránky vytvorené výlučne za účelom zobrazovania reklamy, alebo ponúkania jedine zľavových kódov (zľavové portály), bez ohľadu na to, či je obsah s internetovými obchodmi prevádzkovanými spoločnosťou Vitalvibe relevantný alebo nie.
 7. Partner nesmie využívať rozosielanie nevyžiadanej pošty (spam) ani inú nepovolenú formu propagácie.
 8. Spoločnosť Vitalvibe nezodpovedá za funkčnosť Odkazov a Technológie, a zároveň negarantuje žiadne minimálne počty kliknutí na Odkaz, dobu ich uskutočnenia, prípadne výšku Odmien podľa článku III nižšie, získaných Partnerom na základe Podmienok. Spoločnosť Vitalvibe nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nefunkčnosti alebo nesprávneho fungovania Technológie alebo Odkazov. Spoločnosť Vitalvibe nezodpovedá za škody spôsobené nečinnosťou alebo konaním tretích strán. Za obsah Webu nesie zodpovednosť Partner.
 9. Spoločnosť Vitalvibe má právo kedykoľvek zmeniť obsah a formu Odkazu, prípadne obmedziť či pozastaviť jeho zobrazovanie na Webe Partnera.

III. Odmena

 1. Spoločnosť Vitalvibe poskytne Partnerovi odmenu za nižšie uvedených podmienok za každého prichádzajúceho návštevníka na stránky Obchodu, ktorý uskutoční nákup tovaru a od takejto kúpnej/spotrebiteľskej zmluvy v zákonom stanovenej lehote neodstúpi.
 2. V prípade, že si návštevník po kliknutí na Odkaz umiestnený na webovej stránke Partnera do 30 dní od tohto kliknutia zakúpi akýkoľvek tovar v Obchode, riadne zaplatí jeho cenu a tovar nevráti v zákonnej lehote od jeho obdržania („Nákup“), Partner má v takomto prípade nárok na odmenu vo výške určenej z ceny Nákupu vrátane DPH (ďalej len „Odmena“).

Výška provízie za prvý nákup privedeného používateľa: 7%
Opakované nákupy: 3%

Výška Provízie môže byť individuálne upravená na základe vzájomnej dohody.

Na služby (napr. doprava) sa nárok na odmenu nevzťahuje.
Odmena môže byť zvýšená na základe časovo obmedzenej akcie alebo po dohode s Partnerom.

 1. Odmenu podľa článku III odstavec 1, získa vždy len ten Partner, z ktorého stránok vstúpil zákazník na internetové stránky Obchodu ako posledné pred uskutočnením nákupu. Nárok na odmenu nie je ovplyvnený takými vstupmi Zákazníka na webové stránky Obchodu, ktoré neboli uskutočnené prostredníctvom Odkazov umiestnených na webovej stránke Partnera.
 2. Z technických dôvodov je pre uznanie Odmeny potrebné, aby návštevníci webovej stránky Partnera mali na svojom počítači povolené súbory cookies.
 3. V prípade vzniku nároku Partnera na vyplatenie Odmeny podľa článku III odstavec 1, zašle spoločnosť Vitalvibe do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na e-mailovú adresu Partnera informáciu o výške provízie za príslušný kalendárny mesiac (ďalej len „Mesačné vyúčtovanie“). Partner následne do 7 dní vystaví príslušnú faktúru a zašle ju Vitalvibe elektronicky na adresu určenú spoločnosťou Vitalvibe. Ak Partner nevystaví a nezašle riadne vyplnenú faktúru do uvedeného termínu, nárok na odmenu za príslušný mesiac (obdobie) zaniká.
 4. Partner je povinný neustále aktualizovať svoje účtovné/fakturačné údaje a bankové údaje v systéme. Partner berie na vedomie, že vyúčtovanie sa vždy zakladá na údajoch, ktoré sú v systéme k poslednému dňu mesiaca. Odmena bude Partnerovi vyplácaná bankovým prevodom na bankový účet v českých korunách. Ak Partner neposkytne účtovné údaje a bankové spojenie do konca kalendárneho mesiaca, na základe ktorých je možné vykonať výplatu Odmeny, nárok na výplatu Odmeny zaniká.
 5. Po obdržaní vyúčtovania podľa článku III odstavec 6 môže Partner do 5 pracovných dní vzniesť námietky voči výške Odmeny uvedenej vo vyúčtovaní. Spoločnosť Vitalvibe námietku Partnera prešetrí a zašle Partnerovi svoje vyjadrenie do 30 dní. Ak bude námietka Partnera uznaná za opodstatnenú, suma uznaného rozdielu bude vyúčtovaná v nasledujúcom vyúčtovaní. V prípade, že Partner nepodá námietku voči výške Odmeny do 5 pracovných dní od doručenia vyúčtovania, právo Partnera podať námietku zaniká a výška Odmeny sa považuje za bezchybnú.
 6. Odmenu, na ktorú má Partner nárok podľa článku III odstavec 1, a ktorá bola vyúčtovaná podľa článku 3 odstavec 5, bude uhradená spoločnosťou Vitalvibe do konca mesiaca nasledujúceho po príslušnom kalendárnom mesiaci na účet Partnera uvedený na faktúre, ak sa nejedná o prípad nedostatočnej výšky Odmeny, podľy článku III odstavec 4. Ak dôjde ku zmene bankového spojenia, Partner je povinný takúto zmenu neodkladne oznámiť spoločnosti Vitalvibe.
 7. Partner má nárok na Odmenu za Nákupy, ktoré boli dokončené v dobe trvania zmluvy, ak sú splnené podmienky článku III.
 8. Partner je povinný Odmenu zdaniť v súlade s platným zákonom o dani z príjmov. Ak je Partner platcom DPH, bude pri faktúre (zdaniteľom plnení) uplatnená sadzba dane platná ku vzniku povinnosti daň priznať v súlade s platnými právnymi predpismi. Ak v priebehu platnosti Zmluvy dôjde u Partnera ku zmene, Partner je povinný takúto zmenu bezodkladne uviesť v systéme. Ak tak neurobí, Vitalvibe bude naďalej účtovať Odmenu podľa údajov platne zaznamenaných v systéme k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.
 9. Ak Partner poruší ustanovenia článku I odstavec 3, nárok na vyplatenie Odmeny zaniká. Spoločnosť Vitalvibe môže započítať všetky doteraz nevyplatené Odmeny proti splatným nárokom voči Partnerovi.
 10. Výška Odmeny sa určuje výlučne na základe údajov spoločnosti Vitalvibe; žiadne iné spôsoby merania alebo výpočtu výšky Odmeny nie sú účinné.

IV. Osobné údaje

 1. Osobné údaje Partnera uvedené v Zmluve a v registračnom systéme prevádzkovanej Technológie spoločnosťou Vitalvibe, spracúva spoločnosť Vitalvibe v súlade so zákonom ČR č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budú spracované za účelom splnenia účelu Zmluvy. Partner týmto zároveň súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli tiež poskytnuté spoločnosti Vitalvibe aj na marketingové účely.
 2. Partner súhlasí s tým, že spoločnosť Vitalvibe môže používať jeho meno (alebo názov spoločnosti) a logo v prezentáciách, marketingových materiáloch, zoznamoch zákazníkov a zoznamoch zákazníkov na webových stránkach.
 3. Prijatím týchto podmienok Partner zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom spoločnosti Vitalvibe a spoločnosti. Ak ku jeho/jej osobným údajom získa prístup iný subjekt, bude to len v rámci spolupráce na aktivitách spoločnosti Vitalvibe s cieľom zlepšenia jej služieb a na obchodné a marketingové účely, pričom tento subjekt nebude oprávnený údaje odovzdať inej osobe.

V. Trvanie a ukončenie zmluvy

 1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
 2. Túto Zmluvu možno ukončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým ukončením zo strany Vitalvibe podľa článku VI odstavec 4 alebo odstúpením od Zmluvy za podmienok uvedených nižšie. Oznámenie o ukončení zmluvy je možné doručiť elektronicky.
 3. V prípade závažného porušenia povinností, alebo menej závažného opakovaného porušenia povinností Partnera podľa týchto Podmienok alebo zneužitia Technológie má spoločnosť Vitalvibe právo odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou.
 4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

VI. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Vitalvibe si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky, a to oznámením takejto zmeny na webovej stránke www.vitalvibe.eu. Aktuálne Podmienky budú vždy k dispozícii na stránke affiliate programu. Partner je povinný pravidelne kontrolovať najaktuálnejšiu verziu Podmienok. Zmenené Podmienky sa považujú za odsúhlasené a prijaté Partnerom v deň nadobudnutia ich účinnosti. Ak partner nesúhlasí s upravenými Podmienkami, musí bezodkladne zaslať e-mail so žiadosťou o ukončenie účasti v partnerskom programe na adresu velkoobchod@vitalvibe.cz.
 2. Všetky spory, vzniknuté z Podmienok alebo v súvislosti s nimi, budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v rozhodcovskom konaní pred Rozhodčím soudem pri Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Prahe v súlade s Poriadkom a pravidlami tohto rozhodcovského súdu.
 3. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2018.