LETNÍ AKCE: do 31. 7. nakoupíte produkty z kategorie Na cesty o 15 % výhodněji. Použijte kód LETO2024.

Všeobecné velkoobchodní podmínky

(platné od 17. 2. 2014) 

Společnost VitalVibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 19, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72990 vydává tímto dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

 

1. Pojmy

Pro účely těchto VOP se rozumí pod pojmem:

Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku

Prodávající - společnost VitalVibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 19, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031

Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Stran

Kupující – Podnikatel odebírající Zboží od Prodávajícího

Strany - Prodávající a Kupující

Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva a to uzavřena jak písemně tak ústně či na základě písemné objednávky

Webové rozhraní – webový portál na adrese www.vitalvibe.cz nebo na adrese www.vitalvibe.eu, na kterém je provozován internetový obchod Prodávajícího.

 Zboží - věci movité nebo služby, které jsou předmětem prodeje dle těchto VOP

 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP upravují vztahy při plnění kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2. Tyto VOP jsou závazné jak pro Prodávajícího tak pro Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3. Jednotlivá ustanovení VOP lze změnit nebo vyloučit výslovným písemným ujednáním ve Smlouvě.

2.4. Tyto VOP se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná ujednání Stran mají přednost před ustanovením těchto VOP.

 

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2 Obě smluvní strany jednají vůči sobě jako Podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti.

 

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou závazné pro Prodávajícího a Kupujícího, pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího nebo přímo u Prodávajícího telefonicky, popřípadě  elektronicky  e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní.

5.2. Pro kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek platí ustanovení těchto VOP. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním Zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy Kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před přijetím objednávky, se považuje za zálohu.

 

4. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

4.2. V individuálních případech  je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu.

 

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku. 

6.2. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí prodejním ceníkem Prodávajícího ve výši platné v okamžiku uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní  ceny jsou smluvními cenami.

7.2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí dohodnutými podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. 


8. Platební podmínky

8.1. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání Zboží. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude lhůta splatnosti v délce 30 dnů běžet ode dne dodání Zboží. Vlastníkem Zboží se kupující stane teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8.2. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude hrazena na základě faktury Prodávajícího zaslané Kupujícímu. Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 3. pracovní den, ode dne předání fakturovaného Zboží Kupujícímu, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.

8.3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

8.4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

8.5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její  splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu. 

8.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Kupující souhlasí s vystavením a zasláním účtenky elektronickou formou.

 

9. Vratné obaly

9.1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována vratná  záloha.

9.2. Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu vrácena oproti vrácení obalů nebo odečtena od ceny další dodávky.

9.3. Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil za cenu ve výši předané zálohy za vrácené obaly.

 

10. Sankce

10.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.2. Základem pro výpočet smluvní pokuty je Kupní cena včetně DPH.

10.3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, započítávat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

 

11. Práva z vadného plnění

11.1. Prodávající dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby ve výši minimálně 65 % této doby určené výrobcem Zboží. Při nižší zbývající záruční době v okamžiku dodání Zboží, strany na požádání sjednají přiměřenou slevu z Kupní ceny.

11.2. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech (tyto případy se považují za kvalitativní vadu Zboží).

11.3. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení zboží. Pro uznání těchto reklamací je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající dodržení těchto postupů Kupujícímu prokázat.

11.4. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením peněz.

 

12. Doručování

12.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:

12.1.1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: VitalVibe s.r.o., Veveří 127, 61600, Brno, Česká republika.

12.1.2. Prodávající zasílá  písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v Kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího anebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil.

12.2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
12.2.1. den převzetí zásilky Kupujícím

12.2.2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím

12.2.3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl, a tato byla Kupujícímu vhozena do schránky.

12.2.4. den, kdy byl Prodávající vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit, proto že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 12.1.2) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka  poštou vrácena.

 

13. Řešení sporů

Strany se dohodly, že své majetkové spory, které mezi nimi vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem, kterým jmenují JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 08780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Jana Šimečka č. ev. u České advokátní komory 36227, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv důvodu nestal nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, jmenují JUDr. Marka Ivičiče, Ph.D., advokáta, č. ev. u České advokátní komory 11926. Smluvní strany se dohodly, že žaloba se podává výhradně na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Příkop 8, PSČ: 604 39. Odměna za rozhodčí řízení je splatná podáním žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000 Kč (plus příslušná DPH), řízení může být pouze písemné a rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění. Strany výslovně žádají o doručování na poštovní nebo e-mailové adresy uvedené v této smlouvě, s doručováním do datové schránky nesouhlasí. Ujednáním o rozhodčí doložce není dotčeno právo žalobce, aby se se svou žalobou obrátil na obecný soud. 

 

14. Závěrečná ujednání

14.1.  Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit.

14.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí VOP, účinnými v době jejího uzavření. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení rozhodčího či soudního řízení.

14.3. Příslušné části VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

14.4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost částí VOP, které nebudou tímto smluvním ujednáním dotčena.

14.5. Kupující svým podpisem VOP, Smlouvy nebo odesláním objednávky stvrzuje, že s VOP souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

14.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, je povinen  oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou  škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

15. Platnost a účinnost

15.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 17. února 2014. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení rozhodčího či soudního řízení.

15.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na webovém rozhraní prodávajícího.

V Brně dne 17. 2. 2014
Za Vitalvibe s.r.o.
Ing. Jan Petr
jednatel společnosti