LETNÍ AKCE: do 31. 7. nakoupíte produkty z kategorie Na cesty o 15 % výhodněji. Použijte kód LETO2024.

Podmínky affiliate programu

(„Podmínky“) – Smluvní vztah

Žádostí (e-mailem, poštou) o zařazení do affiliate programu souhlasí registrující se partner („Partner“) s těmito podmínkami  společnosti Vitalvibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 19, Brno, 602 00, Česká republika, IČ 29307031, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72990. („Vitalvibe“).

V případě schválení společností Vitalvibe je Partnerovi zasláno elektronickou formou potvrzení a tímto je uzavřen smluvní vztah mezi Partnerem a společností Vitalvibe.

I. Obecná ustanovení

 1. Společnost Vitalvibe zajišťuje provoz technologie („Technologie“) podporující prodejní a marketingové aktivity spočívající především v propagaci nabídky zboží prodávaném v  internetovém obchodě.
 2. Partner bude na svých internetových stránkách („Web“) provozovat Technologii. Při splnění podmínek uvedených dále, mu vznikne nárok na zaplacení odměny, jejíž výše bude vypočtena postupem uvedeným v článku III.
 3. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje v online registraci jsou pravdivé a úplné. Programu se může účastnit pouze Partner, který má potřebná oprávnění k takové činnosti, zejm. pak příslušné oprávnění k podnikání.

II. Podmínky spolupráce

 1. Partner má možnost na Webu umístit odkaz na Vitalvibe.
 2. Odkaz nesmí být umístěn na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno společnost Vitalvibe. Obsah Webu nesmí porušovat práva třetích stran. Společnost Vitalvibe si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění Odkazů na internetových stránkách Partnerů.
 3. Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek společnosti Vitalvibe či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi dojem, že Web je vlastněn či provozován zcela či z části společností Vitalvibe. Logo společnosti Vitalvibe a doplňující propagační materiály, které se vztahují na společnost Vitalvibe, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Vitalvibe. Partner nesmí využívat název společnosti Vitalvibe jinak než v souvislosti s provozem Odkazů na Webu.
 4. Affiliate program je určen výhradně pro maloobchodní zákazníky. Skrze tento systém nelze provést velkoobchodní nákupy. Velkoobchodní partneři mohou sbírat affiliate provize, pokud budou odkazovat přímo na e-shop Vitalvibe.cz.
 5. V souvislosti s Odkazem nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání serveru jakéhokoliv Obchodu do pop-up a pop-under oken, načítání takového serveru Obchodu do iframe apod. Kliknutí na Odkaz musí být výsledkem svobodného rozhodnutí (vědomě volního jednání) návštěvníka internetové stránky Partnera, nikoli jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 6. Odkazy nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, nebo nabízení pouze slevových kódů (slevové portály), ať už je obsah s internetovými obchody provozovanými společností Vitalvibe relevantní či nikoliv.
 7. Partner nesmí využívat rozesílání nevyžádané pošty (spam) ani jinou nedovolenou formu propagace.
 8. Společnost Vitalvibe neodpovídá za funkčnost Odkazů a Technologie a zároveň nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkaz, dobu jejich uskutečnění, případně výši Odměn podle článku III níže získaných Partnerem na základě Podmínek. Společnost Vitalvibe neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Technologie nebo Odkazů. Společnost Vitalvibe  neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran. Za obsah Webu nese odpovědnost Partner.
 9. Společnost Vitalvibe má kdykoli právo změnit obsah i formu Odkazu, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na Webu Partnera.

III. Odměna

 1. Společnost Vitalvibe poskytne Partnerovi za níže uvedených podmínek odměnu za každého příchozího návštěvníka na stránky Obchodu, který uskuteční nákup zboží a od takové kupní/spotřebitelské smlouvy v zákonné lhůtě neodstoupí.
 2. V případě, že návštěvník po kliknutí na Odkaz umístěný na internetových stránkách Partnera do 30 dní od takového kliknutí zakoupí jakékoliv zboží v Obchodě, řádně zaplatí jeho cenu a zboží nevrátí v zákonné lhůtě od jeho obdržení („Nákup“), má Partner v takovém případě nárok na odměnu ve výši určené z ceny Nákupu s DPH („Odměna“).

Výše provize za první nákup přivedeného uživatele: 7%
Opakovaný nákup: 3 %

Výše provize je možné individuálně upravit po vzájemné dohodě.

Na služby (například doprava) se nárok na odměnu nevztahuje.
Odměna může být zvýšena na základě časově omezené akce či dohodě s Partnerem.

 1. Odměnu podle článku III odstavec 1 obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil zákazník na internetové stránky Obchodu jako poslední před uskutečněním Nákupu. Nárok na odměnu není dotčen takovými vstupy zákazníka na internetové stránky Obchodu, které nebyly uskutečněny prostřednictvím Odkazů umístěných na stránkách Partnerů.
 2. Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.
 3. V případě vzniku nároku Partnera na výplatu Odměny dle článku III odstavec 1 zašle společnost Vitalvibe do 10. dne následujícího kalendářního měsíce na e-mailovou adresu Partnera informaci o částce provize za daný kalendářní měsíc („měsíční vyúčtování”). Partner následně do 7 dní vystaví příslušnou fakturu a pošle ji společnosti Vitalvibe  elektronickou formou na adresu určenou společností Vitalvibe. Pokud Partner nevystaví a nezašle řádně vyplněnou fakturu do uvedeného data, nárok na odměnu za daný měsíc (období) zaniká.
 4. Partner je povinen udržovat své účetní/fakturační údaje a bankovní spojení v systému vždy aktuální. Partner bere na vědomí, že vyúčtování vždy probíhá na základě údajů, které jsou v systému k poslednímu dni daného měsíce. Partnerovi bude odměna vyplacena převodem na bankovní účet v českých korunách. Pokud Partner neposkytne do konce daného kalendářního měsíce účetní údaje a bankovní spojení, na jejichž základě bude možné provést výplatu Odměny, nárok na výplatu Odměny zaniká.
 5. Po obdržení vyúčtování dle článku III odstavec 6 může Partner do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši Odměny uvedené ve vyúčtování. Společnost Vitalvibe námitku Partnera prošetří a do 30 dnů zašle Partnerovi své vyjádření. Pokud bude námitka Partnera shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána v následujícím vyúčtování. V případě, že oproti výši Odměny nebude Partnerem vznesena námitka do 5 pracovních dnů od obdržení vyúčtování, nárok Partnera na vznesení námitky zaniká a výše Odměny se považuje za bezvadnou.
 6. Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok dle článku III odstavec 1, a která byla vyúčtována dle článku 3 odstavce 5, bude uhrazena společností Vitalvibe do konce měsíce následujícího po příslušném kalendářním měsíci na účet Partnera uvedený na faktuře, nejedná-li se o případ nedostatečné výše Odměny dle článku III odstavec 4. Dojde-li ke změně bankovního spojení, Partner je povinen takovou změnu neprodleně oznámit společnosti Vitalvibe.
 7. Partner má nárok na Odměnu z Nákupů, které byly dokončeny v době trvání smlouvy, jsou-li splněny podmínky článku III.
 8. Partner je povinen zdanit Odměnu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je Partner plátcem DPH, bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v systému. Pokud tak neučiní, Vitalvibe bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v systému platně zaznamenané k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.  
 9. Pokud Partner poruší ustanovení článku I odstavec 3, nárok na výplatu Odměny zaniká. Společnost Vitalvibe může zaúčtovat doposud nevyplacené Odměny proti splatným nárokům vůči Partnerovi.
 10. Výše Odměny je určena výhradně na základě údajů společnosti Vitalvibe, žádné jiné způsoby měření či výpočtu výše Odměny nebudou mít účinek.

IV. Osobní údaje

 1. Osobní údaje Partnera uvedené ve Smlouvě a v systému registrace provozované Technologie společností Vitalvibe , jsou zpracovávány společností Vitalvibe v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány za účelem splnění účelu Smlouvy. Partner tímto zároveň souhlasí, aby jeho osobní údaje byly též poskytnuty společnosti Vitalvibe k marketingovým účelům.
 2. Partner souhlasí s tím, že společnost Vitalvibe může používat jeho jméno (nebo název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.
 3. Partner akceptací Podmínek dává rovněž souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v registraci. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Vitalvibe a společnosti. Pokud bude k jeho osobním údajům mít přístup jiný subjekt, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech společnosti Vitalvibe za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž tento subjekt nebude oprávněn údaje předávat jiné osobě.

V. Trvání Smlouvy a zánik Smlouvy

 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
 2. Tato smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, okamžitým ukončením ze strany společnosti Vitalvibe dle článku VI odstavec 4, popřípadě také odstoupením od Smlouvy za podmínek uvedených dále. Oznámení o ukončení smlouvy může být doručeno elektronickou formou.
 3. V případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného porušení povinností Partnera dle těchto Podmínek či zneužití Technologie má společnost Vitalvibe právo od Smlouvy s okamžitou účinností odstoupit.
 4. Smlouvu mohou obě strany vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 dní, která začíná běžet ode dne, ve kterém byla výpověď druhé straně doručena.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Vitalvibe si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž tuto změnu oznámí na internetové adrese www.vitalvibe.eu. Aktuální Podmínky budou vždy dostupné na stránce affiliate programu. Partner je povinen pravidelně kontrolovat, zda není k dispozici aktuálnější verze Podmínek. Upravené Podmínky jsou považovány za dohodnuté a akceptované Partnerem dnem, kdy nabývají platnosti. Pokud Partner s upravenými Podmínkami nesouhlasí, je povinen bezodkladně zaslat email s žádostí o ukončení účasti na affiliate programu na adresu velkoobchod@vitalvibe.cz.
 2. Veškeré spory vzniklé z Podmínek či v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodnuty v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle Řádu a pravidel tohoto rozhodčího soudu.
 3. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2018.