Naši prodejnu v Brně již převzalo Centrum Letokruh. I nadále si zde můžete vyzvedávat objednávky z našeho e-shopu.

Všeobecné obchodní podmínky

(platné od 19. 9. 2018)

Společnost Vitalvibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 133/19, Stránice, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 72990 vydává tímto dle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „OZ“), tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“)

1. Pojmy

Pro účely těchto VOP se rozumí pod pojmem:

Podnikatel – každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku

Prodávající - společnost Vitalvibe s.r.o., se sídlem Havlíčkova 133/19, Stránice, 602 00 Brno, IČ: 29307031, DIČ: CZ29307031

Kupní cena - cena Zboží sjednaná dohodou Stran

Kupující – Podnikatel či jiná osoba odebírající Zboží od Prodávajícího na základě těchto VOP

Strany - Prodávající a Kupující

Smlouva - kupní smlouva nebo rámcová kupní smlouva a to uzavřena jak písemně tak ústně či na základě písemné objednávky

webové rozhraní – webový portál na adrese www.vitalvibe.cz nebo na adrese www.vitalvibe.eu nebo na adrese www.vitalvibe.com, na kterém je provozován internetový obchod Prodávajícího.

 Zboží - věci movité nebo služby, které jsou předmětem prodeje dle těchto VOP

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto VOP upravují vztahy při plnění kupních smluv uzavřených mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2.2. Tyto VOP jsou závazné jak pro Prodávajícího tak pro Kupujícího a jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2.3. Jednotlivá ustanovení VOP lze změnit nebo vyloučit výslovným písemným ujednáním ve Smlouvě.

2.4. Tyto VOP se použijí vždy, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Stranami neobsahuje úpravu jinou. Odchylná písemná

ujednání Stran mají přednost před ustanovením těchto VOP.

3. Rozhodné právo a právní režim

3.1. Smluvní vztahy mezi Stranami se řídí právním řádem České republiky.

3.2 Obě smluvní strany jednají vůči sobě jako Podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti.

4. Kupní smlouva

4.1. Uzavřením kupní smlouvy se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

4.2. V individuálních případech  je uzavírána mezi Prodávajícím a Kupujícím Rámcová kupní smlouva specifikující zvláštní podmínky obchodního vztahu.

 

5. Objednávky

5.1. Objednávky Zboží jsou pro Kupujícího závazné, pokud jsou uskutečněny u obchodních zástupců Prodávajícího nebo přímo u Prodávajícího telefonicky, popřípadě  elektronicky  e-mailem nebo prostřednictvím webového rozhraní.

5.2. Pro kupní smlouvy uzavřené na základě elektronických objednávek platí ustanovení těchto VOP. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.3. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním Zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy Kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně Prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnou před přijetím objednávky, se považuje za zálohu.

6. Dodání Zboží

6.1. Dodací doklad (prodejka nebo dodací list) obsahuje specifikaci druhu Zboží, dodaného a převzatého množství, kupních cen za jednotku množství a cenu celkem za položku Zboží a za celou dodávku. 

6.2. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží, jakož i kvalitu a množství Zboží a shodu s uzavřenou kupní smlouvou, a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případné pozdější uplatnění odpovědnosti za vady Zboží nebo dodávky nebude brán zřetel.

 

7. Cenové podmínky

7.1. Kupní cena Zboží se řídí ceníkem Prodávajícího zaslaného Kupujícímu nebo jiným způsobem sdělenému před uzavřením uzavření kupní, resp. konkrétní dílčí kupní smlouvy, pokud není Rámcovou kupní smlouvou stanoveno jinak. Kupní  ceny jsou smluvními cenami. Prodávající je oprávněn prodejní ceník měnit.

7.2. Stanovení Kupní ceny za Zboží se řídí dohodnutými podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím.  Mohou být rovněž poskytnuty slevy a bonusy z hodnoty dodávek Zboží. 

7.3. Poskytnutí slev a bonusů není mezi stranami nárokovatelné.

7.4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že ceníky Prodávajícího pro jednotlivé Kupující nemusí být stejné. Zařazení Kupujících do rozdílných cenových skupin Zboží určí Prodávající na základě objemu odběrů a propagace Zboží jednotlivými Kupujícími.


8. Platební podmínky

8.1. Kupní cena je splatná nejpozději při dodání Zboží. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude lhůta splatnosti v délce 30 dnů běžet ode dne dodání Zboží. Vlastníkem Zboží se kupující stane teprve úplným zaplacením kupní ceny.

8.2. Sjednají-li strany, že kupní cena bude zaplacena Kupujícím až po dodání Zboží, bude hrazena na základě faktury Prodávajícího zaslané Kupujícímu. Pokud se faktura zasílá Kupujícímu poštou jako obyčejná nedoporučená zásilka, považuje se za den doručení 3. pracovní den, ode dne předání fakturovaného Zboží Kupujícímu, pokud do této lhůty Kupující neoznámí Prodávajícímu, že k této dodávce Zboží příslušnou fakturu neobdržel.

8.3. Kupující je povinen uhradit celkovou částku faktury ve lhůtě splatnosti faktury, tak, aby nejpozději v den splatnosti faktury byly finanční prostředky již připsány na účtu Prodávajícího.

8.4. Kupující je povinen každou platbu identifikovat variabilním symbolem, uvedeným na faktuře. Platba bez uvedení variabilního symbolu nebo s nesprávným variabilním symbolem, tj. neidentifikovatelná platba se považuje za nezaplacenou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

8.5. Pokud Kupující neuhradí kteroukoli fakturu Prodávajícího ve lhůtě její  splatnosti, není Prodávající v prodlení s kteroukoli dodávkou Zboží Kupujícímu. 

 

9. Vratné obaly

9.1. V případech, kdy je Zboží dodáváno ve vratných zálohovaných obalech, je Kupujícímu účtována vratná  záloha.

9.2. Záloha za vrácené obaly je Kupujícímu vrácena oproti vrácení obalů nebo odečtena od ceny další dodávky.

9.3. Kupující je povinen tyto obaly vrátit zpět Prodávajícímu nejdéle do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Zboží. Pokud nedojde k vrácení zálohovaných obalů, má se za to, že Kupující od Prodávajícího tyto obaly koupil za cenu ve výši předané zálohy za vrácené obaly.

 

10. Sankce

10.1. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

10.2. Základem pro výpočet smluvní pokuty je Kupní cena včetně DPH.

10.3. Prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny nebo její části nebo zálohy na Kupní cenu delší než 7 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

10.4. Prodávající je bez ohledu na jiné určení Kupujícím, oprávněn, započítávat platby Kupujícího nejdříve na příslušenství pohledávky, případné nároky Prodávajícího z náhrad škod, a poté na jednotlivé pohledávky v pořadí dle jejich splatnosti.

 

11. Práva z vadného plnění

11.1. Prodávající dodává Zboží se zbývající dobou upotřebitelnosti nebo použitelnosti nebo doporučené spotřeby ve výši minimálně 65 % této doby určené výrobcem Zboží. Při nižší zbývající době určené k užité nebo spotřebování Zboží v okamžiku dodání Zboží, mohou strany sjednat přiměřenou slevu z Kupní ceny.

11.2. Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Prodávajícího nejpozději při předání Zboží s výjimkou reklamací množství potravinářského Zboží v hermeticky uzavřených obalech (tyto případy se považují za kvalitativní vadu Zboží).

11.3. Reklamace kvalitativních vad Zboží musí Kupující písemně uplatnit u Prodávajícího nejpozději do sedmi dnů ode dne doručení zboží. Pro posouzení reklamací či nároků z odpovědnosti za vady Zboží je rozhodující stanovisko výrobce Zboží. U Zboží vyžadujícího zvláštní technologický postup pro jeho skladování a prodej (např. dodržení minimálních teplot) je Prodávající oprávněn kontrolovat u Kupujícího dodržení těchto postupů a v případě sporu je povinen Prodávající dodržení těchto postupů Kupujícímu prokázat.

11.4. Uznané reklamace jsou ze strany Prodávajícího řešeny přednostně výměnnou za Zboží bez vad, popřípadě dobropisem a vrácením kupní ceny.

 

12. Ochrana autorských práv a dobrého jména prodávajícího

12.1. Kupující je oprávněn nabízet Zboží dodané Prodávajícím k dalšímu prodeji prostřednictvím eshopu, pultového prodeje či jinými obchodními kanály

12.2. Prodávající za tímto účelem poskytuje Kupujícímu nevýhradní licenci k používání propagačních materiálů, obrázků a fotografií Zboží s jejich technickými parametry a dalších marketingově využitelných informací o Zboží a umožní mu s nimi nakládat k propagaci Zboží dodaného Prodávajícím Kupujícímu za účelem jeho dalšího prodeje.

12.3. Kupující je povinen za všech okolností při nabízení a prodeji zboží dodaného prodávajícím třetím osobám chránit dobré jméno prodávajícího a značek (výrobců) zboží, které kupujícímu dodal. Za tímto účelem výslovně žádá Prodávajícího, aby mu doporučil vhodnou marketingovou a cenovou hladinu.

12.4. Prodávající je oprávněn kdykoliv i bez předchozího upozornění odejmout Kupujícímu oprávnění dle odst. 12.2 těchto VOP a zakázat mu užívat propagační materiály, obrázky a fotografie Zboží s jejich technickými parametry a další marketingově využitelné informace o zboží poskytnuté Kupujícímu Prodávajícím, a to zejména v případě jejich nevhodného užívání nebo poškození dobrého jména či prestiže Prodávajícího nebo značek (výrobců) Zboží dodávaného Prodávajícím.    

12.5. V případě opakovaného poškození dobrého jména či prestiže Prodávajícího nebo značek (výrobců) Zboží dodávaného Prodávajícím či v případě jednání, které má potenciálně dopad na hodnotu Zboží v očích koncových zákazníků, je Prodávající oprávněn neposkytnout Kupujícímu slevy či bonusy včetně tzv. zpětných bonusů sjednaných mezi Kupujícím a Prodávajícím.

13. Doručování

13.1. Zasílání písemností mezi Stranami se řídí následujícímu zásadami:

13.1.1. Kupující zasílá písemnosti Prodávajícímu na adresu: Havlíčkova 133/19, Stránice, 602 00 Brno
Česká republika.

13.1.2. Prodávající zasílá  písemnosti Kupujícímu na adresu uvedenou v Kupní smlouvě nebo Objednávce Kupujícího anebo na jinou adresu, kterou mu Kupující sdělil.

13.2. Jsou-li písemnosti Kupujícímu zasílány doporučeně, považuje se za den doručení:
13.2.1. den převzetí zásilky Kupujícím

13.2.2. den odmítnutí převzetí zásilky Kupujícím

13.2.3. poslední den úložní lhůty, nevyzvedne-li si Kupující zásilku i přes oznámení poštovního úřadu, i když se Kupující o uložení nedozvěděl, a tato byla Kupujícímu vhozena do schránky.

13.2.4. den, kdy byl Prodávající vyrozuměn o tom, že se zásilku Kupujícímu nepodařilo doručit, proto že se na své adrese určené k doručování písemností (čl. 13.1.2) nezdržuje a z tohoto důvodu byla zásilka  poštou vrácena.

 

14. Závěrečná ujednání

14.1.  Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit.

14.2. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy se vždy řídí VOP, účinnými v době jejího uzavření. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení soudního řízení.

14.3. Příslušné části VOP platí až do doby úplného vypořádání práv a závazků mezi Prodávajícím a Kupujícím.

14.4. V případě, že některé ustanovení těchto VOP nebo písemné Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost částí VOP, které nebudou tímto smluvním ujednáním dotčena.

14.5. Kupující svým podpisem VOP, Smlouvy nebo odesláním objednávky stvrzuje, že s VOP souhlasí, že jsou jasné, srozumitelné a určité.

14.6. Kupující, který má s Prodávajícím uzavřenou rámcovou kupní smlouvu, je povinen  oznámit Prodávajícímu písemně změnu svých identifikačních údajů, které jsou nezbytnou součástí smlouvy spolu s nejbližší následující Objednávkou, nejpozději však do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti takové změny. Jedná se zejména o změnu jména a příjmení, nebo obchodního jména/názvu, právní formy, sídla, IČ, DIČ, změnu jednajících osob, telefonních čísel. V případě nesplnění této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případnou  škodu vzniklou nesplněním této povinnosti Kupujícího.

15. Platnost a účinnost

15.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. září 2018. Smluvní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti těchto VOP zůstávají v platnosti a řídí se obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku. Vznikne-li mezi stranami spor, užijí se ustanovení o řešení sporů účinné v době zahájení rozhodčího či soudního řízení.

15.2. Platné znění těchto VOP je k dispozici v sídle Prodávajícího a je zveřejněno na webovém rozhraní prodávajícího.

 

V Brně dne 19. 9. 2018

Za Vitalvibe s.r.o.

Ing. Jan Noah

jednatel společnosti